Pedagogisk Psykologi | Utbildningar
21515
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21515,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Här hittar du information om utbildningar och tjänster som vi erbjuder och har genomfört. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av någon utbildning och vill veta mer. Om det är något du saknar, ring Erik på 070-2363200 så kan vi prata ihop oss och försöka skräddarsy något efter era behov.

ATT HANTERA BETEENDEPROBLEM

Utbildningens syftar till att ge verktyg och kunskap för att hantera och förebygga beteendeproblem på ett effektivt, professionellt och etiskt sätt.

Under utbildningen presenteras och beskrivs lågaffektivt bemötande. Det handlar om att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar. Deltagarna får ta del av konkreta anpassningar och åtgärder under utbildningens gång. Vi varvar föreläsning med diskussion och reflektion. Vi ingår i det ”lågaffektiva nätverket” tillsammans med Bo Hejlskov Elvén, ett nätverk av psykologer som arbetar med att främja och implementera lågaffektivt bemötande i en rad verksamheter.

Kontaktuppgifter till referenser lämnas gladeligen. Ring Erik på 0702363200 om du har frågar eller vill veta mer.

Läs mer på vårt produktblad ”Att hantera beteendeproblem i skolan”

Läs mer på vårt produktblad ”Att hantera beteendeproblem i förskolan”

Hör av dig för mer info

TRAUMAKUNSKAP OCH BEMÖTANDE

Utbildningen ger personal i skolan ökad kompetens angående trauma för att därigenom bidra till ökad trygghet och förmåga att bemöta dessa elever i den pedagogiska vardagen. Konkreta verktyg för att bättre förstå, förebygga och hantera problem som kan uppstå kommer att presenteras.

I våra verksamheter möter vi barn som upplevt traumatiska händelser. Vissa har med sig hemska erfarenheter från krig och flykt, andra lever i svåra förhållanden och några känner vi inte ens till. Traumatiserade barn och ungdomar kan uppvisa varierande, och ibland svårtolkade, symptom och problembeteenden.

Aktuell forskning gör att vi idag vet mycket om hur trauman påverkar hjärnan och de konsekvenser detta får för barns utveckling, inlärning och beteende. Vi erbjuder därför en utbildning i traumakunskap och bemötande.

Kontaktuppgifter till referenser lämnas gladeligen. Ring Erik på 0702363200 om du har frågar eller vill veta mer.

Läs mer på vårt produktblad ”Traumakunskap och bemötande i förskolan”

Läs mer på vårt produktblad ”Traumakunskap och bemötande i skolan”

Hör av dig för mer info

ATT LÖSA PROBLEM TILLSAMMANS

Utbildningen syftar till att skapa en gemensam teoretisk förståelse samt utforska metoder och samtalstekniker för att lösa problem tillsammans. Under utbildningen kommer ni även att få testa dessa metoder i praktiken. Vi jobbar tillsammans i konkreta situationer. Målet är att öka förmågan att hantera beteendeproblem och konflikter på ett effektivt, professionellt och etiskt sätt.

Utbildningen inleds med en presentation av teori och samtalstekniker. Här lär ni er hur ni skapar förutsättningar för trygga och tillitsfulla samtal och relationer som ger utrymme för individers autonomi.

Vi jobbar tillsammans för att omsätta teori och samtalsteknik i praktiken.

Kontaktuppgifter till referenser lämnas gladeligen. Ring Erik på 0702363200 om du har frågar eller vill veta mer.

Läs mer på vårt produktblad ”Att lösa problem tillsammans”

Hör av dig för mer info

FÖREBYGGA PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om orsaker till problematisk skolfrånvaro samt hur vi kan förebygga den samma och skapa förutsättningar för elever att komma tillbaka till skolan.

Under utbildningen presenteras forskning gällande problematisk skolfrånvaro samt teori om hur vi kan skapa en miljö och ett bemötande som främjar närvaro i skolan. Utöver det är fokus även hur vi kan arbeta för att få tillbaka elever när problematisk skolfrånvaro redan blivit ett faktum.

Deltagarna får praktisera utbildningens teoretiska kunskaper genom gemensamt arbete med fallbeskrivningar.

Kontaktuppgifter till referenser lämnas gladeligen. Ring Erik på 0702363200 om du har frågar eller vill veta mer.

Läs mer på vårt produktblad ”Förebygga problematisk skolfrånvaro”

Hör av dig för mer info

HANDLEDNING FÖR ELEVHÄLSOPERSONAL

Elevhälsans uppdrag är stimulerande och spännande men också ibland svårt och fullt av utmaningar. Handledningstillfället ger möjlighet till egen och gemensam reflektion. Vi vill bidra till konkreta handlingsplaner och nya infallsvinklar. Vår handledning har ett tydligt fokus på skolans uppdrag och på hur vi skiftar fokus från åtgärdande till hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Vi handleder grupper av olika sammansättningar, både tvärprofessionella elevhälsoteam och grupper av en enskild elevhälsoprofession. Oavsett så tar vår handledning avstamp i de utmaningar och behov som ni står inför vare sig det handlar om enskilda svåra ärenden eller professions- och organisationsfrågor.

Vi tror att det är en framgångsfaktor att den som handleder elevhälsopersonal har en egen god förståelse för skolans och elevhälsans uppdrag. Alla våra handledare är själva verksamma som elevhälsopersonal, skolutvecklare och utbildare.

Kontaktuppgifter till referenser lämnas gladeligen. Ring Erik på 0702363200 om du har frågar eller vill veta mer.

Läs mer på vårt produktblad ”Handledning för elevhälsopersonal”

Hör av dig för mer info

PSYKOLOGISK KOMPETENS TILL ER SKOLA

Vi bidrar med den psykologiska kompetens ni behöver. Ett abonnemang innebär att vi regelbundet och kontinuerligt arbetar tillsammans med er. Vi bidrar i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Utifrån aktuell psykologisk och pedagogisk forskning arbetar vi med tidiga insatser, elevhälsoarbete, konsultation, utredning, handledning och stöd. Ta kontakt för att diskutera hur vi skräddarsyr en lösning som passar er. Ett abonnemang kan bestå av:

Förebyggande och hälsofrämjande insatser
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, vi arbetar för att bidra till en positiv skolutveckling och för att undanröja hinder för lärande. Vi samverkar på EHT-träffar, deltar i möten med vårdnadshavare och elever, är ett stöd för rektor och skolpersonal.

Konsultation & Handledning
I svåra ärenden kan arbetslag behöva stöd och bollplank för att komma vidare. Tillsammans arbetar vi lösningsfokuserat för att åstadkomma meningsfulla förändringar i lärmiljön.

Skolpsykologiska utredningar
En välavvägd psykologutredning gör stor nytta för förståelsen av en elevs fungerande och går hand i hand med relevanta pedagogiska anpassningar och åtgärder.

Bedömningar, samtal & samverkan
Vi träffar elever för stödsamtal och för breda bedömningar inför remitteringar för specifika behandlingar, utredningar eller andra vårdinsatser. Vi har goda erfarenheter av samverkan med både primär- och specialistvård.

Kontaktuppgifter till referenser lämnas gladeligen. Ring Erik på 0702363200 om du har frågar eller vill veta mer.

Läs mer på vårt produktblad ”Psykologisk kompetens till er skola”

Hör av dig för mer info

PEDAGOGISKT LEDARSKAP 2019 – Utbildningsdag
Den 30 oktober 2019 anordnar vi en utbildningsdag om Pedagogiskt Ledarskap på Folkets hus i Umeå. Utbildningsdagen kommer att fokusera på pedagogiskt ledarskap, både i klassrummet och på skolgården. Ledarskap för att främja studiero och motverka mobbing, stök och problemskapande beteende. Vi kommer bland annat att få ta del av konkreta exempel och verktyg för att skapa en dynamisk och differentierad undervisning, så att vi kan hantera elever med olika kunskapsnivåer och förförståelse.

Läs mer i vårt produktblad/inbjudan till ”Pedagogiskt Ledarskap 2019”
Hemsida: Pedagogiskt Ledarskap

Hör av dig för mer info
Pedagogiskt Ledarskap 2019